Dapre dènye rapò divès group entènasyonal tankou ONU ak Doktè San Fwontyè Epidemi Kolera nan peyi Dayiti poko prèt pou fini. Li ta sanble ke genyen yon gwo ogmantasyon ka kolera nan Pòtoprens ak zòn avwazinant li yo, depi mwa Septanm 2014, akoz de gwo lapli ki ap tonbe. Pou mwa Oktòb la sèlman, gen plis pase 4.500 moun ki trape maladi kolera.
Medsen San Fwontyè li menm fè konnen ke gen plis pase 2.000 ki te atann sal ijans li yo atravè Pòtoprens. Yon gwo majorite popilasyon an fè fas ak kolera akoz absans dlo potable, latrines, mank resous pwofesyonèl, resous finansye, medikaman ak enkapasite enstitisyon nou yo pou bay popilasyon an sèvis.
Fòk nou sonje ke kokennchenn epidemi sila a te vin trouvel an Ayiti gras a solda MINISTA Nepalais yo ki te kontamine rivyè latibonit lan, rivyè ki pi long nan peyi a, lè yo te devese matyè fekal ki soti nan kan tou pre a, nan rivyè a. ONU refuze jiska prezan pou li pran responsabilite nan zafè kolera an Ayiti, byen ke tout evidans gwo etid pwouve ke se yo ki pote maladi terib sa a nan peyi a. Sekretè Jeneral ONU a Ban Ki Moon plede de bilyon dola ameriken pou rezoud pwoblèm kolera. Pa menm mwatye lajan sa ko disponib.