Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal yo, Reginald Delva, nan kilaborasyon ak Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon lanse jedi ki sot pase la a, yon nouvo nimero telefòn, 8118, ki la pou li diminye tan moun pèdi lè yap fè demann paspò, amelyore kalite sèvis livrezon paspò yo, garanti yon sèvis egal a piblik la et fasilite aksè popilasyon a a enfòmasyon. Daprè Minis Delva, a pati Lendi 8 Desanm 2014, moun ki ap fè demand paspò ka rele nimero 8118 la kote yon operatè ap anrejistre yon randevou et epi ap founi moun ki rele a tout enfòmasyon sou tout pyès nesesè pou fè yon paspò. Demandè paspò a ap resevwa yon tèx mesaj gratis ki gen dat ak lè randevou nan biwo imigrasyon an ak lis tout pyès nesesè yo.
Moun ki ap fè demand pou nouvo ou byen renouvèlman paspò a, ap prezante li nan biwo imigrasyon pou li kontinye ak demann paspò a ki a pati de Lendi ap pran mwens ke inè de tan.
Sou tout teritwa nasyonal la, wap ka itilize telefòn Digicel oubyen Natcom pou rele 8118, de 8 è nan maten jiska 5 è nan aprè midi.