Nouvèl An Kreyò

Etazini mete zak akizasyon Gi Filip yo piblik

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017 Under: Krim
Image result for Guy Philippe arrives in Florida

Wifredo A. Fer
è, Pwokirè Ozetazini pou distrik Sid Florid, Pwokirè adjwen Lesli Wrayt, ajan spesyal chaje DEA, OFIs Mayami (IRS-CI), Biro sou teren nan Mayami anonse ke zak akizasyon kon Gi Filip, 48 an, de Ayiti, te dekachte 7 Janvye nan distrik Florid la.

Filip ki te pran prizon pou konspirasyon pou li transp
òte dwòg, yon lòt akizasyon pou konplo pou blanchi entriman lajan pou fè trazaksyon monetè sou byen ke li te obteni oligalman; ak yon bann lòt tranzaksyon  lanjan ki fèt ilegalman. Nan aprè midi a yo te bay lòd pou yo kenbe Gi Filp pou pa lage-l, Jij Ameriken an Bari Gabè nan sid Florid. Gi Filip gen yon odyans nan tribinal la 13 Janvye 2017.
 
Daprè zak akizasyon, de 1997 a 2001, Filip fè konspirasyon avè lot moun pou li fè antre Ozetazini plis pase 5 kilogram Kokayin. E environ 1999 a 2003, Filip te fè konspirasyon pou li livre-l nan blanchiman lajan e kache sous lajan sa yo ki te fèt nan move kondisyon.


Akizasyon yo di ke a 2000, Filip te transfere yon ch
èk $112.000 nan non yon antrepriz finansyè, ki te afekte komès an Eta ak Peyi etranje, ki te gen landa-l tou laja ki te fèt nan trazaksyon dwòg.

Yon akizasyon, se jis on alegasyon e defandan prezime inosan jiskaske koubalite li val etabli san okenn dout devan yon tribinal. 

DEA ak IRS-CI te ankete sou ka. Biro af
è entènasyonal de Divizyon Kriminalite, gwoup travay sou fijitf de Sèvis Marechal Etazini a, Biwo operasyon teren Mayami e Gouvènman Ayisyen an, ak Ministè Jistis Ayisyè a, Polis Nasyonal Ayisyen an, ak Brigad Lit kont Trafik Stipefyan.(BLTS) ki te founi yon asistans sou matyè sa a.

Lin, K
èrkpatrik ak Andi Kamacho de Distrik sid Florid la, ak avoka prensipal premy enstans lan Mak Ayrich, de Seksyon konfiskasyon byen ak blanchiman lajan ak Seksyon kriminèl la ki te pouswiz afè a.
 
Afè sa se fwi jefò gwoup travay yo kontinye ap fè sou aplikasyon antidwòg krim òganize, yon patenarya ki regwoupe gwoup ekspè konbne ak konpetans inik nan òganism aplikasyon la lwa federa yo ak lokal. Misyon prensipal program nan se pou idantifye, pètibe, demantle e pouswiv manm wo nivo  òganizasyon ki ap trafike dwòg, zam, lajan, ak antrepriz.
 

In : Krim a