Fòmasyon yon Komisyon Indepandan pou pote limyè sou tout frod ki an efè rive nan dènye eleksyon lejislativ ak prezidansyèl an Ayiti a, rete pi klè ke jamè. Majorite popilasyon peyi a leve kanpe pou yo denonse sa yo rele yon "frod masiv" an favè prezidan ke manda li gen pou li fini an, Michèl Mateli.


Ayiti se peyi ki pi pòv pami peyi ki nan emisfè oksidantal la, menm si zak etranje lakòz anpil de eta aktyèl peyi a, fonksyonè leta koronpi rete youn nan pi gwo rezon, ki fè ke Ayiti, malgre tout potansèl li, rete yon peyi pòv.

Denyeman mwen repibliye yon atik ke gwoup Transparans Entènasyonal jwenn ke Ayiti ak Venezyela te pote premye pri pami tout peyi nan Lamerik yo. Repons ke mwen te jwenn de konpatriyòt mwen yo, se te betiz ak kolè.

Kèk moun an dezagremam dèske Ayiti se pi konronpi, lòt moun fache paske mwen deside pibliye yon move nouvèl konsa. Sa te pran mwen pa sipriz, pou mwen onèt avèk ou.


Men Ayiti nan mitan revolisyon ki pi enpòtan depi lendepandans li, yon revolisyon kont koripsyon jeneralize, et isit la nou deside nye reyalite nou, e ke li te lè pou nou bay tout soutyen nou ak tout frè e sè ki nan lari a, manifeste kont koripsyon ak fròd nan pi gwo pòs leta yo, e egzije eleksyon san pas pou ki.

Revolisyon kont koripsyon sa a banou pi gwo opòtinite  pou nou pliye nou ankò poun' rasanble fòs nou pou yon efò siprèm, pou nou detere tout move rasin ki lakòz degradasyon nou. Nou gen yon okazyon pou nou kase zèl nou ankò, pouse yon lòt plimay an penpan, rasanble nou kòm yon pèp lib, sivilize, endepandan de tout kout dwèt etranje.

Pèp la gentan leve men li disèt wotè, li gen pouvwa pou li fè an sòt ke tout moun ki enplike nan zak malonèt, pote responsabilite yo, kèlkeswa pozisyon ofisyèl yo. Si nou itilize lwa ki deja nan liv yo, san vyolans Ayiti ka voye yon mesaj a klè ke, a pati jodi a, koripsyon pap tolere.

Aprè syèk koripsyon ak piyaj etranje ak ofisyèl Ayisyen, peyi a bezwen yon lòt chans; li bezwen ekri yon lòt chapit nan Istwa li.

Se pou pèp la fè atansyon tou wi, pou yo pa kite yon G-8 ki gen ladan li yon bann politisyen, tizè pouvwa, manipile li. Se pou nou kale je nou sou tout sa politisyen sa yo fè. Mesaj a klè kont koripsyon an konsène yo tou.