Pou yon ti moso demokrasi
For a piece of democracy
Wachintonn fè Ayiti filalang
Washington is teasing Haiti
Ala Wachintonn chich papa!
How stingy Washington is, papa!

Kons
èy elektoral malatyong
Malathion's electoral council
Kons
èy elektoral zanmitay
Nepotism's electoral council
Kons
èy elektoral pwovizwa
Provisional electoral council
Pou gouv
ènman pwovizwa
For a provisional government

Nan youn peyi
In a country
Kote pa gen jistis
Where there's no Justie
Krimin
èl se sèl wa
Only the criminal is king
Pa gen maladi
There's no sickness
chaje ak lanm
ò
It's full of death

Odasye pase sa
More audacious than that
Ou pa ka w
è la
You w'ont find

Koumanman!
Omigosh!
Je gouv
ènman an chèch
The government's eyes are drier
Pase dez
è Sahara
Than the Sahara desert

Gen jeni nan tout bagay
There's a Phd for anything
Minis fakto prezidan
De Facto minister, president
Senat
è depite magouyè
Senators, scheming deputies
tout se jeni malfekt
è
All have diplomas in crookedness

Lestomak chaje ak meday
Chests loaded with medals
Zepolèt chaje zetwal
Starry epaulettes
Jeneral brigadye
Brigadier general
K
òmandan chèf tou bagay
Commander-in-Chief of everything
Adye fr
è!
What a shame, brothers!
Gwo non k-touye ti chen
Big title kills the little doggy
Ti restav
èk Wachintonn
Servant of Washington

Mache prese kouri
Get going, hurry, run
Ane 92 la fatige ak ou
"92''s tired of you
P
èp la ap tann ou an 93
The people are waiting for "93"
So vole w-a vole!
You're gonna get it then, really!

Monsey
è devègonde
Monseigneur Pervert
Li l
è li tan
It's high time
Pou w-al chante
You go sing
Youn libera nan Titanyen
A requiem in Titanyen
Pou tout kadav inosan
For all the innocent corpses
Lame makout la jete bay chyen
The macoute army threw to the dogs

Chanm nan senti wen
The Chamber stinks like dirty asshole
Palmant
è pipi ladann-l
Representatives piss in it
Chanm lan santi ounk
The chamber stinks like an unwashed asshole
Konplot
è bay dyare ladann-l
Plotters had diarrhea in it
Chanm lan tounen kom
òd lakomin
The chamber's become a public toilet


Pami tout b
èt ki konn ranpe
Among all animals that crawl
Politisyen Ayiti pote premye pri
Haitian politicians take First Prize

P
èp la konn gou dyòl li
The people have their taste
Li chwazi manje li renmen
They choose the food they like
Ou paka f
òsel manje merilan
You can't force us to eat rotten dry fish

Gen moun ki enbesil marasa
Some people are imbeciles twice-over
Youn, paske yo sanble enbesil
One, because they look like imbeciles
De, paske yo aji an enbesil
Two because they act like imbeciles

Magoy
è chanje koulè
Plotters change colors
Pi rapid pase aganman
Faster than chameleon