Lè m'mouri, fè bèl vèy pou mwen
When I die, make me a beautiful wake
M'pa pral ni nan paradi ni nan lanf
è
I'm going neither to paradise nor to hell
Pinga p
è pale laten nan tèt mwen
Don't let a priest speak latin in my head

L
è m'mouri, antere mwen nan lakou-a
When I die, bury me in the yard
rasanble tout zanmi-m f
è bèl fèt 
Gather all my friends, make a big feast
Pinga pase legliz ak kadav mwen
Don't go past the church with my corpse

L
è m'mouri, se pou tout moun byen ge
When I die, everyone should really get happy
Ri, chante, danse, bay blag
Laugh, sing, dance, tell jokes
Pinga kriye, rele nan zor
èy mwen
Don't bawl, yell into my ears


L
è m'mouri, m'pa fin ale nèt
I won't be completely gone when I'm dead
Tout kote k'ganyen b
èl banbòch
All the places where they have great bashes
Kote n
èg lib, fò yo nonmen non mwen
Where people are free-they'll remember me.