Powèm Ayisyen/Haitian Poems


Kout Poud desounen

November 30, 2015
Desounen poud Desounen
Zombifying! The zombifying powder!
Yo badinen figi peyi nou ak kout poud desounen
They smear our country's face with zombifying powder
Yo simen poud desounen nan tout sy
èl peyi nou
They scatter it in the sky of our land
Yo kouvri tout ti f
èybwa ak poud desounen
It covers all leaves
Tout branch bwa, tout rasin bwa ak poud desounen
All the branches, all the roots of our trees, covered with zombifying powder
Desounen, poud desounen
Zombifyng, zombifying powder!
Yo mare machw
è peyi nou ak poud desounen
They clamp our land's jaw shut with zombifying powder...

Desounen, poud desounen
Zombifying, Zombifying powder!
Yo poudre anbaz
èsèl peyi nou ak poud desounen
They fill our country's armpits  with zombifying powder
Yo simen pou desounen nan tout chimen peyi nou
They scatter it all over the roads
Yo kouvri tout t
èt mòn ak poud desounen
And all over mountain-tops
Tout manman plenn tout lakou bitasyon ak poud desounen
All over the plains, all farmyards Zombifying powder!
Desounen poud Desounen
Zombifying Zombifyng powder!
Yo mare nou de bra d
èyè ak poud desounen
They're tying our hands behind our backs with zombifying powder

Desounen poud Desounen
Zombifying, Zombifying powder
Yo badijonnen pati entim peyi nou ak poud desounen
They're smearing our country's genitals with zombifying powder
Yo simen poud desounen nan tout sous dlo nou peyi nou
Tey're pumping it into our waterholes 
Yo kouvri tout tizon dife ak poud desounen
They're covering our kitchen's embers with zombifying powder
Tout ti zetwal tout ti lalin ak poud desounen
All our little stars and all our little moons covered with zombifying powder
Desounen poud desounen
Zombifying Zombifying powder
Yo chatre peyi nou ak poud Desounen
They're castrating our land with zombifying powder


Desounen poud desounen
Zombifying Zombifying powder
Yo maspinen sol
èy peyi nou ak poud desounen
They're smearing the sun of our land with zombifying powder
Yo simen pou desounen nan naw
è je tou Ayisyen
They're rubbing it into our eyeballs
Gwo kout poud desounen rann av
èg
Deadly zaps of zombifying powder are blinding
Tout n
èg tèt lespri
All our great minds
Tout n
èg je klere
All our wide-open eyes
Tout n
èg vanyan gason
And all our brave men
Desounen poud desounen
zombifying zombifying powder
yo v
òlè nanm nasyon nou ak poud desounen
They've stolen our nation's soul with zombifying powder.
 

Madigra

November 30, 2015
Yo met yon mas sou figi Ayiti 
They put a mask on Haiti's face
Mas la pran ri
The mask starts laughing
Li ri tout wa ak renn kanaval
It laughs at all the carnival's kings and queens
E tout lòt madigra mal maske
And at all the other badly adjusted masks
Kap chante ponpe danse
That are singing jumping dancing
An Ayiti tankou a letranje
In Haiti as well as in exile
Olye nèg ap prepare revolisyon
Instead of preparing the revolution
Yo tonbe nan pyèj eleksyon
They fell into the trap of elections
Mas la ri jous...

Continue reading...
 

Lavi Vye Nèg

November 30, 2015
Lavi vye nèg
The poor man's life
Pa mache sou kreps
òl
Doesn't walk on crepe soles
Si lat
è-è- wonn
If the earth is round
Sa pa yon af
è
It's no big deal
Lajan pa f
è boul
Money doesn't make a bulge
Nan p
òch malere
In the poor's man pocket
Se bagay koni
It's a known fact
Tout 
òm gen de pye
Every man has two feet
Tout 
òm gen bouch fann.
Every man's mouth has a slit.


Nan mache ch
èche lavi
Walking around looking for life.
Pye malere degriji
The poor's man's feet lose their creases
Nan mache vale pousy
è
Walking...

Continue reading...
 

Testaman

November 29, 2015
Lè m'mouri, fè bèl vèy pou mwen
When I die, make me a beautiful wake
M'pa pral ni nan paradi ni nan lanf
è
I'm going neither to paradise nor to hell
Pinga p
è pale laten nan tèt mwen
Don't let a priest speak latin in my head

L
è m'mouri, antere mwen nan lakou-a
When I die, bury me in the yard
rasanble tout zanmi-m f
è bèl fèt 
Gather all my friends, make a big feast
Pinga pase legliz ak kadav mwen
Don't go past the church with my corpse

L
è m'mouri, se pou tout moun byen ge
When I die, everyone sho...

Continue reading...
 

Aba Tout Kandida

November 29, 2015
M'di Aba tout eleksyon
I say Down with all candidates
Aba tout kandida alaprezidans
With all the candidates for president 
M'rele Aba Aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over the town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri a ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the white walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all e...

Continue reading...