Tout Vi nou,
all our lives
Fouchèt san dan
fork without teeth

Tout vi nou
All our lives
Ak do Kiy
è
the backs of spoons

Ni jodi, Ni ay
è
both today and yesterday

Yon peyi ki f
è eskal
A country in transit
Sou tout lanm
è eskandal
over all the sea's roaring,

Yon peyi lamiz
è eskalade
a land of poverty escalating
tribò ba bò
on all sides,

Yon peyi chak manti men long
è
A land where every lie is t h is big...

Ak lavi an danje de m
ò
with life in danger of death

Yon peyi f
òskote
A sidewindling land

Kote tout zegwi mont
where all the clock-hands

ap mache prese pese
are working rush rush
Klitip, Kiltap, Klitip, Klitap
ticktock, ticktock, ticktock,ticktock

andedan t
èt chomè
inside out-of-work-heads
ki w
è lavi yo pandye
who see their lives dangling

Kankou f
èy bannann
like banana leaves
ki ajenou at
è
kneeling on the ground

Yon peyi kal lan men
a land scabby in the hand
pou benefis malfekt
è-malpouwont
for the profits of Shameless hustlers

F
è sou chak ti moso pen
who make the price of each piece of bread
monte men wot
è
skyrocket

Ni jodi, ni Ay
è
both today and yesterday.


bondye pou piyay
gods come cheaply
tankou kout baton lan d
èyè
just like whacks of club on your ass,

Ni jodi, ni ay
è
both today and yesterday.

Kote Chanjman an?
where is the change?
Kote sendika travay
è?
where's the workers' union?

Kote ref
òm agrè?
where's the agrarian reform?

Ay
è monte ou vant jodi
Yesterday climb on top of today's belly
Ak tout kepi
with its military hat.
Dizondi ni jodi ni ay
è
that is, both today, as with yesterday,
Ayiti rete sou po d
èyè
Haiti's down on the skin of its ass.