Yo rache koupe lang dy
òl alèlè 
They tear out Alele's tongue out
Paw
òl kloure nan gòj nou
Nail speech to our throats
Lan d
òmi long, youn lame rat mòde soufle
Along the length of sleep, an army of rats blows and bites
Z
òtèy nou, zòrèy nou, dwèt nou, po bouch nou
Our toes, our ears, our fingers our lips.
T
èt mò griyen dan dèyè pòt
Death's head grins behind the door.
Yo moulen-kraze- zo nou miy
èt moso
They grind our bones into bits
Yo krache lan men
They spit in our hands

Konbe rezon plamen kenbe?
How many reasons does the palm hold?
Sonje demen.
Remember tomorrow.

Nan lakou pl
ètil, nou tande tout kalite osn
In the courtyard of "yes sir" we hear all kind of sounds.
Bon son ak move son depaman. Move Mizik
Good sounds and discordant ones. Bad musics.
Mizik Frape, nou bliye fè triyay.
The moment the music Hits, we forget to sort them out.
Souflantchou leve chita. Li gade anwo; li gade anba
Soflantchou sits up. Looks up, looks down
T
èlman li grate kò li bade bousòl
He scratches so much his body covered with bumps
Mannig
èt pa pran toulèjou sou pitimi san gadò.
Schemes don't work everyday on the abandoned child.
Pale nonplis pa sifi ou jwenn sekr
è lavi
Neither is speaking enough to reveal life's secret.
Si lide nou ak r
èv nou ta vle mouri
If our dreams and ideas should want to die
Si kouray nou ap tchoule
If our courage is to a kiss-ass
F
òk nou aprann voye bras anba lanmè
We'd be better learn to breast-stroke underwater

N-a soufle pi lwen
We'll rest later on.


Manje a sou dife; yo koupe-nou kout je
The food is simmering on the fire; they slit their eyes at us.
Apeti f
èmen lan trip
Appetite locked in the guts
Brase lestomak al danse nan mw
èl tèt
Stirs the stomach to dance in the skull's marrow.
Yon jaden pat mem people r
èv-nou.
A garden of open hands people our dreams.

Lavalas pou neye v
è lonbrit pouri
The flood is for drowning the worm of the rotting navel.


Nou vare sou lonbray nou
We attack our shadows
Memwa nou bade klou. Memwa nou krisifye.
Our memories studded with nails. Our memories crucified

Pl
òt cheni makònnen lan branch bwa
A ball of caterpillars is tangled on a tree-branch
Nou poko w
è limyè papiyon poze sou flè.
We haven't seen a butterfly posed on a flower.
Tanzawot, nou bite sou chouk bwa nan f
è nwa.
From time to time we stumble on stumps in the dark.

Nwit la pw
ès; nwit la kòryas.
The night is thick, the night is tough.
Men tou lespwa nou sere nan fon k
è nou.
But still our hope is kept safe in the depths of our hearts.

Youn lalin grim
èl ap balize dèyè mòn yo,
A high yellow moon is rising behind the hill;
Li fouke yon touf nwaj san kanson.
It grabs a tuft of naked trouserless clouds.

Chak swa, nou l
òyen zetwal
Each evening we eye the stars.