Lavi vye nèg
The poor man's life
Pa mache sou kreps
òl
Doesn't walk on crepe soles
Si lat
è-è- wonn
If the earth is round
Sa pa yon af
è
It's no big deal
Lajan pa f
è boul
Money doesn't make a bulge
Nan p
òch malere
In the poor's man pocket
Se bagay koni
It's a known fact
Tout 
òm gen de pye
Every man has two feet
Tout 
òm gen bouch fann.
Every man's mouth has a slit.


Nan mache ch
èche lavi
Walking around looking for life.
Pye malere degriji
The poor's man's feet lose their creases
Nan mache vale pousy
è
Walking around swallowing dust
Krache vye n
èg fin cheche.
The poor man's spit is all dried up.

Je pa f
èmen
His eyes don't close
N
èg ap bese leve
He moves like clockwork
Se pou nou pa w
è
If we can't see
Jan lavi souri
how life smiles
Ou m
èt di'm sa ou vle
You can say what you want
Sa pa rele viv dapre lagram
è
This ain't called living but in any language


Mason f
è kay
Masons make the houses
Li d
òmi anba pon
They sleep under bridges
Boulanje f
è pen
Bakers make bread
Pitit li grangou
While their kids go hungry.


Byen travay byen swe
Good work, good sweat
Pa di byen touche
Doesn't mean good pay
Sou lat
è beni
On this blessed earth.


Anwo bouche anba
The top stops up the bottom
Nou pran g
òl ak men
You score against us with your hands
Chak koken yo f
è
Each time they cheat
Se d
èt pou demen
It's our debt for tomorrow.