Kreyòl
Creole
Ala b
èl lang se Kreyòl
What a beautiful language is Creole!
Se moun ki gen bon dj
òl ki pale Kreyòl
It is those with good taste who speak Creole

Krey
òl
Creole
Se pa tout moun ki pale Krey
òl
It is not everyone who speaks Creole
Se moun ki pase anpil miz
è
It is those who have been through miseries
nan men blan anba esklavaj
At the hand of the white man through slavery
Ki pale Krey
òl
Who speaks Creole

Krey
òl
Creole
Krey
òl se yon istwa
Creole is a history
Yon brasay, yon ti kras nan chak
A stir, a little of each
Yon melanj, yon bouyi vide
A melange , a boil-and-drain