Powèm Ayisyen/Haitian Poems


Nou Pase Kay Etranje

January 31, 2016

Nou pase kay etranje
We go up a foreigner's steps
Nou jwenn pitit nou
And find our children
Ap bale pa pòt
Sweeping his floor

Nou chita nan salon etranje
We pass through a foreigner's house
Nou w
è table nou
And find our paintings
Kwoke sou mi
On his wall
Nou tande mizik nou ap sot nan gagann yo
We hear our music coming from his gullet

N-antre nan kizin etranje
We enter a foreigner's kitchen
Nou jwenn toutr
èl nou
And find our dove
Ap kwit nan chody
è yo
In his cooking pot

Yo ta chode toutr
èl lavi-n
He's trying to cook our bird alive
Yo ta toufe zwezo b
èlte-n
He's trying to smother our wild dove

Men gen moun ki pase
Someone's lifting the lid
Chody
è -a dekouvri 
The dove's escaping
Toutr
èl vole l-ale
The dove's escaping
Sou dife a-l kite
Leaving on the fire
Yon chody
è ki vid k-ap boule
An empty pot that is burning.
 

Nan Dezafi/Cockfight Marathon

January 30, 2016Yo rache koupe lang dy
òl alèlè 
They tear out Alele's tongue out
Paw
òl kloure nan gòj nou
Nail speech to our throats
Lan d
òmi long, youn lame rat mòde soufle
Along the length of sleep, an army of rats blows and bites
Z
òtèy nou, zòrèy nou, dwèt nou, po bouch nou
Our toes, our ears, our fingers our lips.
T
èt mò griyen dan dèyè pòt
Death's head grins behind the door.
Yo moulen-kraze- zo nou miy
èt moso
They grind our bones into bits
Yo krache lan men
They spit in our hands

Konbe rezon plamen ...

Continue reading...
 

Vyewo/Viejo

January 30, 2016

Nan mitan yon chan kann b
ò Igwey
In the middle of a cane field near Higuey 
An Dominikani
In the Dominican Republic
De Ayisyen chita nan yon batey
Two Haitians are sitting
Pye at
è, dotouni
Barefooted, their back nacked
Youn ape pale, y
oun ape koute
One's talking, one's listening
Yo pa f
è bri
They're not making any noise
Van nan kann nan s
èlman ki tande
The wind through the cane is the only thing hearing
Sa y-ape di
What they're saying


Vyewo, ou k-prale f
è tè Ayiti,
Viejo as you're going to farm in Haiti...

Continue reading...
 

Zwing/Bits

January 30, 2016

Pou yon ti moso demokrasi
For a piece of democracy
Wachintonn fè Ayiti filalang
Washington is teasing Haiti
Ala Wachintonn chich papa!
How stingy Washington is, papa!

Kons
èy elektoral malatyong
Malathion's electoral council
Kons
èy elektoral zanmitay
Nepotism's electoral council
Kons
èy elektoral pwovizwa
Provisional electoral council
Pou gouv
ènman pwovizwa
For a provisional government

Nan youn peyi
In a country
Kote pa gen jistis
Where there's no Justie
Krimin
èl se sèl wa
Only the criminal is king
Pa gen m...

Continue reading...
 

Ni Jodi, ni Ayè

January 30, 2016


Tout Vi nou,
all our lives
Fouchèt san dan
fork without teeth

Tout vi nou
All our lives
Ak do Kiy
è
the backs of spoons

Ni jodi, Ni ay
è
both today and yesterday

Yon peyi ki f
è eskal
A country in transit
Sou tout lanm
è eskandal
over all the sea's roaring,

Yon peyi lamiz
è eskalade
a land of poverty escalating
tribò ba bò
on all sides,

Yon peyi chak manti men long
è
A land where every lie is t h is big...

Ak lavi an danje de m
ò
with life in danger of death

Yon peyi f
òskote
A sidewindling land

Kote tout zegwi m...

Continue reading...
 

Aba tout Kandida

January 29, 2016
Mwen di aba tout kandida
I say Down with all candidates
Aba tout Kandida Alaprezidans
Down with all presidential candidates
Mwen rele aba aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over my town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the whites walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all...

Continue reading...
 

Fanm

January 10, 2016
Fanm pote lavi
Woman carry life
piwo pase fetay solèy
higher than beams of sunlight
Nan voye w
òch monte
In a stone throw's rising
Bwote dlo desann
And bringing water down
Nan lakou pl
ètil
At the courtyard of "yes,sir"
Fanm leve nech
èl wotè van
Women raise a ladder high as the wind
K'ap bale wouze
Sweeping the dews.


Nan peyi malfini
In the land of hawks
Fanm charye douvan jou-l
Women transport day break
Sou t
èt kamyon bwat
Atop the wooden backs of trucks
madan sara f
è ovètay
Market women doing overtime 
pou...

Continue reading...
 

Mwen se Ayisyen

November 30, 2015
Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Genyen  yon Kalfou 
There is a crossroad
Yo rele Kat Chimen
They call Four Paths


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Gen yon Zwazo yo rele
There is a bird they called
Wanga N
ègès
The niggers' magic


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Lang zans
èt yo
The ancestors' language
Se Krey
òl li rele
Is called Creole


Mwen se Ayisyen 
I am Haitian
Paske nan tan lontan
Because in ancient t...

Continue reading...
 

Minwi

November 30, 2015
Minwi sonnen
It strikes midnight
L
è a rive pou m'soti
It is time for me to go out
Paske depi m'piti
because since I was little
Yo pa vle m'soti l
è li fè bren
They did not want me to go out when it's dark

Asw
è a
Tonight
Mwen vle rankontre ak M
èt Minwi
I want to meet with Midnight's Master
Mwen vle chita pale
I want to sit and talk
Ak tout lougarou
With all the werewolves 

Manman'm di
My mother says
Se n
èg vanyan
It's brave men
N
èg ki gen senk bouton nan pantalon
Men with five buttons in their pants
Ki ka sot...
Continue reading...
 

Kreyòl

November 30, 2015
Kreyòl
Creole
Ala b
èl lang se Kreyòl
What a beautiful language is Creole!
Se moun ki gen bon dj
òl ki pale Kreyòl
It is those with good taste who speak Creole

Krey
òl
Creole
Se pa tout moun ki pale Krey
òl
It is not everyone who speaks Creole
Se moun ki pase anpil miz
è
It is those who have been through miseries
nan men blan anba esklavaj
At the hand of the white man through slavery
Ki pale Krey
òl
Who speaks Creole

Krey
òl
Creole
Krey
òl se yon istwa
Creole is a history
Yon brasay, yon ti kras nan chak
A sti...

Continue reading...