La Dessalinienne  

The National Anthem of Haiti is called "La Dessalinienne"   in honor of Jean Jacques Dessalines, Father of the Country's Independence. This Anthem was selected as a result of a national competition, celebrating Haiti's 100 years of independence in 1904.  The team Justin L'Herisson as the writer and Nicolas Geffrard the composer, won. The country's moral level at the time was greatly damaged and, this new National Anthem truly repaired Haiti's spirit, restored patriotism; promotes Liberty, Freedom and Self-reliance. 

Kreyòl version 

Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou-n mache men nan lamen
Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou
Annou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl
Annou, annou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.


Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fo nou kapab, vanyan gason
Moun pa fèt pou ret avèk moun
Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa
Dwe pou voye Timoun lekòl
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.


Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou-n sekle se pou-n plante
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li-k ba nou manje
Ann bite tè, ann voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay.
Sekle,wouze, fanm kou gason
Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.


Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè
Pou tout moun, mande Granmèt la
Pou-l ba nou pwoteksyon
Pou move zanj pa detounen-n
Pou-n ka mache nan bon chimen
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a.

Nou gon drapo tankou tout Pèp.
Se pou-n renmen-l, mouri pou li.
Se pa kado, blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou-n travay met tèt ansanm.
Pou lòt, peyi, ka respekte'n
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen 

English translation 

For Haiti, the Ancestors' Country
We must walk hand in hand
There must not be traitors among us
We must be ourselves's unique master
Let's walk hand in hand
For Haiti can be more beautiful.
Let us, Let us put our heads together
For Haiti in the name of all the Ancestors.

For Haiti and for the Ancestors
We must be able, valiant men 
Men are not born to serve other men
That is why all mothers and all fathers
Must send their child to school
Must they learn, must they know
What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion
Did to take Haitians under white people's boots.

For Haiti in the name of the Ancestors
We must toil, we must sow
It is in the soil, that all our strength seats
It is it that feeds us
Let us toil the soil, let us toil the soil
Joyfully, may the land be fertile
Mow, water, men like women
Must we come to live only by our arms' strength.

For Haiti in the name of the Ancestors
Let's us raise our head and look above
Must everyone ask the Grandmaster 
To grant us protection
For evils may not turns us back
For we will march in the good path
For liberty be liberty
May justice cover the Nation.

We have a flag like all people
We must love it, die for it
It was not a gift from the whites
It was our Ancestors blood that flooded
Must we keep our flag high
We must work, we must be together
For other countries to respect Us
This flag is the soul of the Haitian People.

English translation: Sydney Noel,  ©Hougansydney.com All rights reserved, 2013

Haitian National Anthem (Creole Version).mp3